Αναζήτηση

Shipping Accounting

Πέρα από τα βασικά υπολογιστικά και ενημερωτικά μέρη που πρέπει να έχει ένα πλήρες λογιστικό πακέτο και που αναφέρονται αναλυτικά στο Standard Accounting Department, υπάρχουν ακόμα πακέτα από τα οποία προαιρετικά μπορεί ο πελάτης να επιλέξει ποια από αυτά θέλει να χρησιμοποιεί.

Πολυεταιρική και πολυνομισματική Ναυτιλιακή Λογιστική (Basic)

 • Αρχείο εταιριών / πλοίων: Η Ναυτιλιακή λογιστική μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 999 πλοία με μία ή περισσότερες διαχειρίστριες εταιρίες.
 • Τοπικά νομίσματα: Αρχείο τοπικών νομισμάτων, καθημερινές ισοτιμίες ως προς το δολάριο Η.Π.Α. ή ως προς το Ευρώ, μέσες τιμές ισοτιμιών σε επιθυμητή χρονική περίοδο, ιστορικό αρχείο ισοτιμιών.
 • Λογιστικό Σχέδιο: Με κωδικό αριθμό λογαριασμού, μέχρι 6 επίπεδα / βαθμούς.
 • Λογιστικό  Άρθρο: Απλό ή με συσχέτιση εταιριών  (Intercompany/ Related).
 • Ημερολόγιο: Για έναν ή περισσότερους χρήστες, για μια ή περισσότερες εταιρίες, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 • Ημερολόγιο ταμείου.
 • Καρτέλα διαφορετικών εκτυπώσεων με πολλαπλή επιλογή τύπου: Παρουσίαση αναλυτικής ή συγκεντρωτικής καρτέλας ή σε ιστόγραμμα για ένα τοπικό νόμισμα ή για όλα τα νομίσματα, για ένα μήνα ή για ένα συγκεκριμένο λιμάνι και φυσικά για μια ή περισσότερες εταιρίες.
 • Ισοζύγιο: Για ένα ή για όλα τα επίπεδα λογαριασμών, για ένα ή για όλα τα τοπικά νομίσματα, για μια ή για όλες τις εταιρίες παρούσης ή προηγούμενης χρήσης με ή χωρίς χρονικό προσδιορισμό περιόδου, ταξινομημένο κατά κωδικό ή τίτλο λογαριασμού (κατ’ αλφαβητική σειρά).
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών φύλλων (Excel)οποιουδήποτε αποτελέσματος.
 • Περιληπτικές οδηγίες χειρισμού.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 20

Πολυεταιρική και πολυνομισματική Ναυτιλιακή Λογιστική (Advance)

 • Περιλαμβάνει την Basic (1.1) και επί πλέον:
 • Προκαταβολές, πληρωμένα ή απληρωτα Τιμολόγια με ημέρες καθυστέρησης πληρωμής.
 • Αυτόματη δημιουργία εγγραφής πληρωμής τιμολογίου προμηθευτή.
 • Συναλλαγματική Διαφορά (Exchangedifference) τιμολογίου προμηθευτή
 • Εκτύπωση κατάστασης ρευστών (cashflow) για έσοδα και έξοδα.
 • Τρέχοντα Έξοδα  (Runningcost) με ή χωρίς allocation,
 • Κέρδη& Ζημιές(Profit& Loss)μεήχωρίςallocation,
 • Ισολογισμός (Balancesheet) μιας οποιασδήποτε χρονικής περιόδου.
 • Αναλυτικά αρχεία προμηθευτών για συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
 • Συγκεντρωτική Τιμολογίων Προμηθευτών(σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία).
 • Δημιουργία αποτελεσμάτων στο τέλος της οικονομικής χρήσης.
 • Μεταφορά υπολοίπων σε Νέα χρήση.
 • Αναλυτικές οδηγίες χειρισμού.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 30

Πολυεταιρική και πολυνομισματική Ναυτιλιακή Λογιστική (Enterprise)

 • Περιλαμβάνει την Basic (1.1), την Advance (1.2) και επί πλέον:
 • Αποτελέσματα ταξιδιών (Voyage results).
 • Προβλέψεις Δαπανών & Εξόδων (Budget).
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμής.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 45

Πολυεταιρική και πολυνομισματική Ναυτιλιακή Λογιστική (Ultimate)

 • Περιλαμβάνει την Basic (1.1), την Advance (1.2), την Enterprise (1.3) και επί πλέον:
 • Έκδοση επιταγών USD & EUROσε ειδικά μηχανογραφικά έντυπα.

Ώρες διδασκαλίας (έως) 50

 
Ιστορικό
Αρχική
Βασικά Πακέτα Εφαρμογών